فرهنگ اطلس دانش‌آموز پایۀ نهم دوره اول متوسطه
انگلیسی ـ فارسی

«مجموعه فرهنگ‌های اطلس دانش‌آموز» به نوبه خود عضوی از خانواده فرهنگ‌های اطلس است که برای استفاده آموزگاران و دانش‌آموزان زبان انگلیسی دوره اول و دوم متوسطه نظام جدیدِ آموزشی طراحی و تدوین شده است.

فرهنگ حاضر شمار 2283 واژه انگلیسی به‌کار رفته در درس‌ها و تمرین‌های کتاب انگلیسی پایۀ هفتم، هشتم و نهم متوسطه را در بر می‌گیرد. برابرهای فارسی این واژه‌ها از فرهنگ اطلس پنج جلدی انگلیسی ـ انگلیسی و انگلیسی ـ فارسی (آریان ترجمان، چاپ دوم) که تنها ترجمۀ تطبیقیِ دیکشنری پیشرفته آکسفورد در ایران است، انتخاب و استخراج شده‌اند.

در مقابل هر واژه مدخل دو عدد نوشته شده است که معرف شماره پایۀ آموزشی و شماره درس انگلیسی هستند. در مورد کتاب پايه نهم برای بخش صفحات آغازی از صفر و برای صفحات پايانی از عدد 7 استفاده شده است.

در این فرهنگ، واژه‌های انگلیسی به لحاظ معنایی به گونه‌ای تفکیک شده‌اند که دانش‌آموز به آسانی به معني‌های دقيق واژه‌های مربوط به هر درس دسترسي داشته باشد.

چنانچه واژه‌ای با معنی‌های متفاوت در یک یا چند درس کتاب تکرار شده باشد به تعداد معنی‌ها، مدخل فرهنگ قرار می‌گیرد و به‌صورت اندیس شماره‌گذاری می‌شود.مثلا Book که دو بار با معنی‌های متفاوت در کتابهای پایه و درسهای گوناگون تکرار شده، در دو مدخل جداگانه ارائه شده است :

book1
کتاب
book2
(جا، اتاق، بليت) رزرو کردن

همچنین واژه‌های جدیدی که در متن کتاب آمده‌اند ولی ‌در کتاب یا در‌ تمرین‌ها مستقلا به آنها پرداخته نشده است، در اختیار دانش‌آموز قرار گرفته‌اند.

با کلیک روی آیکون (درس)، فهرست الفبایی واژه‌های انگلیسی و برابرهای فارسی به تفکیک درس‌ها ارائه می‌شود. شماره‌ای که در کنار برخی از واژه‌های انگلیسی نوشته شده بیانگر این است که آن واژه در سایر درس‌ها با معنی‌های دیگری آمده است که در بخش اول فرهنگ معرفی شده‌اند. با کلیک روی آیکون (کلمه) مجددا فهرست الفبایی کلمات نمایش داده خواهند شد.

نقش دستوری هر واژه مدخل با نشانه‌های اختصاری زیر و در بخش (همه معاني) مشخص شده است :

- adj. مخفف adjective «صفت».
- adv. مخفف adverb «قيد»
- n. مخفف noun «اسم»
- v. مخفف verb «فعل»
- phr v. مخفف phrasal verb «فعل ترکیبی»