فرهنگ اطلس، افعال و عبارات مركب فارسی به انگلیسی:

تعداد 15875 عبارت و فعل مركب فارسی با معادلهای دقیق انگلیسی كه از آكسفورد استخراج شده در این دیكشنری ارائه شده‌ است.
در مثال زیر كاربر می‌خواهد كلمه “سوار كردن” را با استفاده از این افعال بیان كند، كلمه “سوار” را وارد و سپس روی كلمه “سوار كردن” كلیك می‌كند، اقسام افعال مركب برای « سوار كردن» بلافاصله نمایش داده می‌شود. به محل كاربرد كلمات sb و sth که به جای مفعول مورد نظر نشسته‌اند توجه نمایید. محل به‌كار بردن مفعول مورد نظر مهم‌ترین نكته در استفاده از افعال مركب است.
یافتن یك فعل مركب انگلیسی از طریق معنی و معادل فارسی آن نیز میسر است، با وارد كردن یكی از كلمات موجود در معادل فارسی فعل مركب و كلیك كردن روی آیكون (حروف) ، بلافاصله لیست چند فعل مركبی كه كلمه مورد نظر در آن وجود دارد نمایش داده می‌شود.