فرهنگ اطلس، 7 جلدی فارسی به انگلیسی

این دیکشنری كه بزرگ‌ترین دیكشنری فارسی به انگلیسی در ایران محسوب می‌شود، تنها دیكشنری دوسویه در هر كلمه می‌باشد و به این دلیل، کاربر را از مراجعه مكرر به دیكشنری‌های انگلیسی- فارسی بی‌نیاز می‌کند. ارائه معانی گوناگون و معـانی مجازی كلمات انگلیسی و معانی مجازی كلمات فارسی به منظور اطمینان از انتخاب معادل صحیح، دقیـق و مناسب‌تر از ویژگی‌های برجسته این دیکشنری است. به معانی مجازی و معادلهای انگلیسی کلمه «سبُک» که در فرهـنگ اطلس ذکـر شده توجه كنید و با دیگر دیکشنری‌های موبایل و نرم‌افزاری مـقایسه نمایید.