مجموعه فرهنگ‌های اطلس ، فارسی به انگلیسی (14 جلدی):

لیست فرهنگ‌های مستقل فارسی به انگلیسی اطلس كه با هم ادغام و به طور جداگانه نیز در دسترس هستند:

فرهنگ اطلس 7 جلدی فارسی به انگلیسی
فرهنگ اطلس 3 جلدی جملات مثالی فارسی به انگلیسی
فرهنگ اطلس 2 جلدی كلمات همنشین فارسی به انگلیسی (Collocations)
فرهنگ اطلس، اصطلاحات فارسی به انگلیسی
فرهنگ اطلس، افعال مرکب فارسی به انگلیسی

مهم‌ترین قابلیت این مجموعه 14 جلدی، ادغام تمام فرهنگ‌های فارسی به انگلیسی اطلس در یك فرهنگ بزرگ‌تر و در اختیار قرار دادن تمامی اجزا یك كلمه فارسی در یك صفحه و دسترسی سریع به آنهاست، به عنوان مثال با وارد كردن كلمه «حساب» ، معانی انگلیسی از فرهنگ 6 جلدی اطلس همراه با معانی مجازی كلمه، جملات مثالی فارسی به انگلیسی از فرهنگ جملات مثالی، كالوكیشن‌ها از دیكشنری كلمات همنشین اطلس، اصطلاحات فارسی و معادل انگلیسی آنها از فرهنگ اصطلاحات اطلس، افعال مركب و معادل انگلیسی آنها از فرهنگ افعال مركب اطلس استخراج و همه در یك صفحه و با انتخاب گزینه مربوطه در دسترس هستند، به صفحات زیر توجه نمایید :

برای مشاهده توضیحات بیشتر در مورد دیكشنری‌های مستقل فارسی به انگلیسی، به راهنمای مربوط به آنها در فرهنگ مورد نظر مراجعه نمایید.